Login
Register
Visi dan Misi
VISI
Menjadi sebuah perpustakaan terunggul dalam bidang keusahawanan melalui pembangunan 
koleksi yang relevan, perkhidmatan maklumat yang efektif dan  pengupayaan teknologi maklumat 
terkini.

MISI
Menyediakan koleksi bahan, prasarana dan kemudahan yang efektif dan efisyen dalam menyokong 
aktiviti pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan khususnya dalam bidang keusahawanan.

OBJEKTIF
a) Memenuhi keperluan maklumat pengguna dalam menyokong aktiviti pengajaran, 
b) Memupuk budaya membaca dikalangan warga universiti.
c) Meningkatkan tahap literasi maklumat dikalangan warga universiti dan masyarakat sekitar.
d) Menyimpan dan memelihara koleksi bahan universiti secara sistematik dan efektif.
e) Memupuk pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat dikalangan warga universiti.
f) Menjadi pusat rujukan utama dalam bidang keusahawanan, pembelajaran dan penyelidikan berkaitan keusahawanan.